วัตถุประสงค์ในการจัดงาน

1. เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานเพลงมาร์ชราชนาวิกโยธิน เมื่อ 28 มิถุนายน 2502 และถือเป็นกิจกรรมหนึ่งในการจัดกิจกรรมในวันทหารนาวิกโยธิน

2. เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีคุณภาพดีครบ 5 ด้าน กาย จิต ปัญญา สังคม และร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่

3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน และประชาชน ตลอดจนสร้างเสริมหน่วยงานในพื้นที่

4. เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้หน่วยพยาบาลทหารนาวิกโยธิน

5. เพื่อหารายได้สมทบกองทุนช่วยเหลือกำลังพลนาวิกโยธิน และครอบครัวที่สูญเสียจากการรบ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ติดต่อ : นาวาตรี ภาณุวัฒน์ มีคุณ (ฝ่ายรับสมัคร)

มือถือ : 087 942 9769

FB : ชมรมเดิน-วิ่ง นาวิกโยธิน

E-mail : marinesmarathon@gmail.com